Läromedel spelar en viktig roll i samtliga skolformer

Den viktigaste resursen i svensk skola är läraren. Forskningen är mycket tydlig med att det som har störst betydelse för elevernas kunskapsresultat är att de får undervisning av en kompetent och utbildad lärare. Skolverket har i en rapport från år 2006 tydligt slagit fast att elever på högstadiet gynnas positivt i sin kunskapsutveckling av att den undervisande läraren har genomgått en lärarutbildning. Men även om lärarens betydelse för elevernas lärande är helt avgörande, så behöver eleverna också andra hjälpmedel för att lära sig så mycket som möjligt i skolan. Det främsta hjälpmedlet för eleverna är att ha bra och kvalitativa läromedel.

Läromedel är ett viktigt stöd i elevernas kunskapsinhämtning

Alla elever lär sig på olika sätt. Det gäller inte minst elever med särskilda behov, vilket den Specialpedagogiska Skolmyndigheten har konstaterat i flera sammanhang. Läromedel är en viktig del i elevernas lärande, oavsett årskurs. De allra flesta lärare använder sig av läromedel i sin undervisning för att ge eleverna möjlighet till fördjupning i de områden som berörs på lektionerna. Det vanligaste läromedlet är läroböcker. Fördelen med att använda sig av läroböcker är att det är ett kunskapsintensivt material, men som är utformat på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Genom att använda läromedel i undervisningen erbjuder man eleverna möjlighet att självständigt studera och läsa in sig på de ämnen som behandlas i undervisningen. Elever som missar lektioner kan enkelt ta del av informationen som hen har missat i efterhand, genom att läsa ikapp i läroboken.

Digitala läromedel blir allt vanligare

Även om läroböcker fortsatt är det vanligaste läromedlet så har det på senare år utvecklats nya former av läromedel. Dessa nya läromedel är ofta digitala läroböcker. De digitala läroböckerna innehåller ofta text, ljud och bild. Eleverna kan läsa korta avsnitt om ett ämne samt se en förklarande film om ämnesområdet. Digitala läromedel kan ofta också innehålla podcaster och ljudinspelningar som är bra för elever som lär sig bäst genom att lyssna på någon som pratar.